Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในสานักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครประสิทธิ์ สุขสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
122ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นาฎลัดดา บุญสุทัศน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559546
123การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสะแกงาม ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติชลธิชา เครืออ้นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561602
124การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครณัฐวุฒิ วงค์ษาบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566351
125การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสุมาลี จันทร์อำรุงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559666
126ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกดวงจิต สังข์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560453
127ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
128ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3พลากร จำลองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
129ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครปราโมทย์ พูลเพิ่มการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560457
130ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครวีราภรณ์ เจริญใหญ่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
131ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ คู่อันดับและความสัมพันธ์ ” ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)จรรยาลักษณ์ โขงอ้อมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559610
132การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติภาณุวัฒน์ ศิริรุ่งฤดีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561507
133การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2จีญาพัชญ์ แก้มทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566275
134การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุปรานี สินเทาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559789
135การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแก้วณัฐฐา ไกรเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560805
136ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ อ่วมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
137ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสมหญิง วงศ์พิทักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560427
138ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 31 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครวรรณวิภา ไกรนอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560499
139การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591343
140การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติอาภัสนันท์ โพธิ์สุการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561487