Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครสุภัชชา รุ่งเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
322ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561928
323ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสุพิน กงล้อมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
324ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุพิชฌาย์ สวายสมสีกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560387
325การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลางตามทัศนะของผู้บริหารและครู อำเภอลาทะเมนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7สุพัตรา สาละการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560396
326ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 72 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุพัตรา พันธุ์ปลาโดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560529
327ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานครสุพัตรา จันทร์เหลืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
328ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนที่ 13 สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครสุพัตรา กสิวัตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560371
329ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนที่ 13 สานักเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครสุพัตรา กสิวัตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
330ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสุพัตรา เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558344
331ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครสุพัตรา อุ่นศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
332ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สุพัชชา เครือฉิมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560491
333ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มมหาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสุพรรษา รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
334ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สุพรรษา ภูริปริญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
335ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาสุพรรษา บัวสุกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558609
336ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสุพรรษา กลมกูลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560496
337ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1สุพรรระณา มุ่งดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560411
338การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติสุพรรรณี แก่นสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
339ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2สุพรรนิการ์ เขียวออนการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560436
340ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สุพรรณี สุขประผลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560393