ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ชื่อเรื่องความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ โพธิภูงา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit448