ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งกชพรรณ เจาะจง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการอุดรธานี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit533