ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ชื่อเรื่องศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ชื่อผู้แต่งกฤษณา ไชยโคตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit477