การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตอและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตอและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
ชื่อผู้แต่งร่มฤดี ปิยะวงษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit1050