การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ เพื่อส่งเสริมทักษะในการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ เพื่อส่งเสริมทักษะในการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ตะเย็นกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit825