การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Together

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Together
ชื่อผู้แต่งดวงพร ปราบคช
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit802