ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง “การแปลงทางเรขาคณิต”โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง “การแปลงทางเรขาคณิต”โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ชื่อผู้แต่งภิดาพรรธน์ เกษมสมิทธิพงศ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit459