การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ KWL Plus และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ KWL Plus และวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวิมลสิริ บุญโญปกรณ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit588