ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ บุญศรัทธา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit445