ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค้าควบกล้าภาษาไทยที่มีผลต่อทักษะในการอ่านออกเสียงค้าควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่องผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค้าควบกล้าภาษาไทยที่มีผลต่อทักษะในการอ่านออกเสียงค้าควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้แต่งอัมภิรา สิงห์ณรงค์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit564