การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ชื่อผู้แต่งนิชาภา รัตนถาวร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit749