ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”

ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit857