การวินิจฉัยจุดบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจานวนนับ (ไม่เกิน 100,000 และ 0) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการวินิจฉัยจุดบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจานวนนับ (ไม่เกิน 100,000 และ 0) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งฐาปณีย์ เกื้อสกุล
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit507