การพัฒนามโนมติและทักษะการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองลำเจียก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่องการพัฒนามโนมติและทักษะการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองลำเจียก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งศิรินันท์ ศิริโธ
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit395