การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้แต่งลักษิกา ผลพิมาย
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit556