การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนสื่อประสม (มัลติมีเดีย) กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ระหว่างการสอนด้วยบทเรียนสื่อประสม (มัลติมีเดีย) กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้แต่งนิตยา อินอำพล
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit486