การพัฒนาชุดทดลองด้วยการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบาย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดลองด้วยการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบาย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
ชื่อผู้แต่งอติพร เอี่ยมธีระไพบูลย์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit544