การพัฒนามโนมติ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคูเมืองวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ชุดทดลอง

ชื่อเรื่องการพัฒนามโนมติ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคูเมืองวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ชุดทดลอง
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ กุลด้วง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit443