การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้แต่งทิพรัตน์ ขุมทอง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit814