การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง การหารและโจทย์ปัญหาการหารโดยชุดฝึกทักษะ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง การหารและโจทย์ปัญหาการหารโดยชุดฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่งปัทมา ถาวร
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit435