การพัฒนาชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่งธีระ อินทร์สว่าง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit568