การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดย ใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดย ใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา แก้วพริ้ง
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit733