การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเรื่อง L’interrogation ด้วยแบบฝึกทักษะของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเรื่อง L’interrogation ด้วยแบบฝึกทักษะของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งดนุชรี ตันทโอภาส
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit588