การใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการลงความเห็นจาก ข้อมูลและจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์

ชื่อเรื่องการใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการลงความเห็นจาก ข้อมูลและจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์
ชื่อผู้แต่งคณิต ศรีผาติ
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit418