การสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก

ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ศรีครินทร์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit584