การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่งวัลลภัทร หนองภักดี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit855