การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งมารีณีย์ สาแม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit678