การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคร่วมมือ STAD กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งพระชัยชนะ บรรพโคตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit483