การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อิศรญาณภาษิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อิศรญาณภาษิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งอชิรญา กองคำ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit506