การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี นิทรัพย์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit409