การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เรื่อง พระบรมราโชวาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน เรื่อง พระบรมราโชวาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit624