ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งชิษณุชา พิกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit573