การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL- Plus กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL- Plus กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสินีนาถ มุ่งก่อกลาง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit373