ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม โดยใช้หลักการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับเทคนิค STAD

ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม โดยใช้หลักการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับเทคนิค STAD
ชื่อผู้แต่งกัญฬ์ฑิมา จิตรมา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit808