การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค STAD

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค STAD
ชื่อผู้แต่งวรรณนิษา เรืองเดช
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit758