การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS กับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS กับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งชนาภรณ์ ใจซื่อ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit784