การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งธีภพ เสือคำรณ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit531