การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค SQ4R กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค SQ4R กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่อผู้แต่งจารุกัญญ์ สาระมิตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit456