การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
ชื่อผู้แต่งกุหลาบ ภูมิรินทร์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit430