การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่งสิงคร มาลัย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320