การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/1 แผนกช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/1 แผนกช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งธีรชัย ปทุมพร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit518