การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ผ่านระบบออนไลน์

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ผ่านระบบออนไลน์
ชื่อผู้แต่งรัตนาวดี แสวงผล
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit656