การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ชื่อผู้แต่งคณิต กำลังทวี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการหนองบัวลำภู
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit457