การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งชรินพร กองเงินกลาง
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit386