การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2

ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2
ชื่อผู้แต่งภาพลักษณ์ ห่านตระกูล
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2564
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit558