การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับกลวิธีการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผัง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับกลวิธีการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผัง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ชื่อผู้แต่งนาวินทร์ ประดิษฐ์ธานี
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2557
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit3053