การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ชื่อผู้แต่งพิจิตรา บุญล้อม
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit615