การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ชื่อผู้แต่งแอ๊บเปิ้ล มีรี
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit666